• info@pis.gov.np
 • +९७७ ०१-५०१०१३८, ०१-५४२८९७५
English
"निजामती सेवा दिवस २०७८-८२ को नारा : "व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन"

प्रायः सोधिने प्रश्नहरू

निवृत्तभरण अधिकारपत्र (पेन्सन पट्टा) संग सम्बन्धित

13 Sep, 2018

निवृत्तभरण अधिकारपत्र (पेन्सन पट्टा) तथा उपदानको लागि आवश्यक कागजातहरु के के हुन् ?

(क) राजिनामा वा अनिवार्य अवकाश पत्र ।
(ख) कार्यालयको तर्फबाट निजामती किताबखानालाई लेखिएको किटानी सिफारिस पत्र ।
(ग) औषधी उपचार खर्च रकम लिए/नलिएको विवरण/जानकारी पत्र ।
(घ) गयल कट्टी/विभागीय कार्वाही भए/नभएको जानकारी पत्र ।
(ङ) अध्ययन र असाधारण बिदा (तलबी वा बेतलबी) को विवरण ।
(च) सेवा प्रवेश पूर्व प्राप्त गरेका जन्ममिति खुलेको प्रमाणपत्रहरु (नागरिकता, शैक्षिक योग्यता) को प्रतिलिपि ।
(छ) अदालतको आदेश/निर्णय/फैसलाबाट सेवामा पुनस्थापित भएको भएमा फैसलाको पूर्ण कागजात र निर्णय कार्यान्वयनका लागि लेखिएको पत्रको प्रतिलिपि ।
(ज) अनुसुची १०२ बमोजिम रीतपूर्वक भरेको निवृत्तभरण माग फारम ।
(झ) सम्बन्धित सेवा निवृत्त कर्मचारीको ७ वटा र इच्छाइएको व्यक्तिको हकमा ५ वटा पासपोर्ट साइजको हालसालै खिचेको फोटोहरु ।
पुनश्चः उल्लेखित कागजातहरुको सक्कल प्रति सम्बन्धित ब्यक्तिले साथमै लिई आउनुपर्नेछ ।

पारिवारिक निवृत्तभरण अधिकारपत्र (पेन्सन पट्टा) को लागि आवश्यक कागजातहरु के के हुन ?

(क) मृत्तक कर्मचारीको मृत्यु खाली जनाई दिन सम्बन्धित कार्यालयको किटानी शिफारिस पत्र ।
(ख) पारिवारिक वृत्ति/असाधारण वृत्ति/शैक्षिक तथा सन्तती वृत्ति पाउने भए बनाईदिन सम्बन्धित कार्यालयको किटानी सिफारिश पत्र ।
(ग) मृत्युदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
(घ) प्रत्येक हकवालाको पासपोर्ट साइजको ४/४ प्रति फोटोहरु ।
(ङ) नाता प्रमाणित र गा.वि.स.को किटानी सिफरिश पत्र ।
(च) मृत्तक कर्मचारीको नागरिकता र सेवा प्रवेश पूर्वका शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
(छ) सन्तती तथा शैक्षिक वृत्तिको हकमा १८ वर्ष नपुगेका २ जना सन्ततीको नागरिकताको प्रमाणपत्र वा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र ।
(ज) सरकारी कामको शिलशिलामा मृत्यु भएकाको हकमा नि.से.नि २०५० को नियम १०० बमोजिमको समितिको निर्णय र सम्बन्धीत मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय सहितको सिफारिश पत्र ।
(झ) पारिवारिक निवृत्तभरण अधिकारपत्र (पेन्सन पट्टा) मा हकवालाहरु धेरै भएमा हकवालाहरुको संयुक्त निवेदन र एकभन्दा बदी हकवाला भएमा अशक्त्त वा अनुपस्थितको मन्जुरीनामा भएमा उक्त मन्जुरीनामा सम्बन्धित कार्यालयबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्ने ।
(ञ) बेपत्ता भएको कर्मचारीको हकमा बेपत्ता भएको मितिले २ वर्ष पुरा भई बेपत्ता भएको प्रमाणित सिफारिश पत्र सम्बन्धित कार्यालय र जिल्ला प्रशासन/स्थानीय निकायको सिफारिश पत्रहरु ।
(ट) असाधारण बिदा, गयल कट्टी, विभागीय कारवाही भए÷नभएको तथा औषधोपचार लिए/नलिएको सम्बन्धित कार्यालयको पत्र ।
(ठ) वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) मा इच्छाएको व्यक्ति र पारिवारिक निवृत्तभरण माग गर्ने व्यक्तिको नाम फरक परेकोमा इच्छाइएको व्यक्ति जिवित भएमा कार्यालयबाट प्रमाणित मन्जुरीनामा र मृत्यु भएकोमा मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र, नाता प्रमाणित पत्र, स्थानीय निकाय÷जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सिफारिश पत्र ।
(ड) पारिवारिक निवृत्तभरण रीतपूर्वक भरेको माग फारम ।
(ढ) कसैलाई पनि सिटरोलमा ईच्छाएको रहेनछ भने नि.से.नि.को नियम १०१ बमोजिम तोकिएका परिवारका सदस्यहरुलाई प्रचलित कानून बमोजिम क्रमशः प्राथमिकतानुसार पारिवारिक निवृत्तभरण उपलब्ध हुनेछ ।
पुनश्चः उल्लेखित कागजातहरुको सक्कल प्रति सम्बन्धित ब्यक्तिले साथमै लिई आउनुपर्नेछ ।

इच्छाईएको ब्यक्तिले पाउने पारिवारिक निबृत्तभरणको अवधि कति हुन्छ ?

श्रीमान वा श्रीमतीलाई इच्छाएमा इच्छाउने ब्यक्तिको शेषपछि इच्छाईएको ब्यक्त्तिले पेन्सन पाउन थालेको सात बर्ष भित्रै मृत्यु भएको भए सात बर्ष सम्म पुरै र सात बर्ष पछि निजले खाईपाई आएको आधा रकम बाचुञ्जेल पाउने । श्रीमान वा श्रीमती बाहेक परिबारका अन्य सदस्यहरुलाई इच्छाएको रहेछ भने पेन्सन पाउन थालेको सात बर्ष सम्म मात्र मृतक कर्मचारीले जीवीत हुँदा पाए सरह पारिबारिक निबृत्तभरण पाउने । तर इच्छाईएको ब्यक्ति नावालक रहेको खण्डमा १८ बर्ष उमेर नपुगेसम्म मृतक कर्मचारीले जीवीत हुँदा पाए सरह पारिबारिक निबृत्तभरण पाउने ।

तलब बृद्धि हुँदाका बखत पारिवारिक निबृत्तभरणमा दुई तिहाई बृद्धि हुन्छ की हुदैन ?

हुन्छ ।

राजीनामा वा स्वेच्छीक अवकाश लिँदा प्राप्त हुने सुबिधामा अन्तर के छ ?

३० बर्ष सेवा अवधि पुगेमा सेवा सुबिधामा कुनै अन्तर नहुेने तर निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७ को उप दफा ३ बमोजिम तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को ८६.ख अनुसारको सुविधा समेत पाउने गरी सुबिधा उपलब्ध गराईदिन सिफारिस चाहिने ।

१५ बर्ष सम्म एउटै पदमा रहेको ब्यक्तिले राजीनामा दिएमा एक तह बढुवा पाउछ की पाउदैन ?

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २०.क बमोजिम अबकाश हुन एक महिना बाँकी भएमा बढुवा हुने तर राजीनामा दिएमा समेत बढुवा पाउने स्पष्ट कानुनी ब्यबस्था नभएता पनि बढुवा दिईने प्रचलन रहेको ।

पहिले गरेको सेवा अवधि जोडिन्छ ?

निजामती सेवाको एक पदबाट राजीनामा दिई अर्को पदमा नियुक्ति भएमा पहिलेको सेवा अवधि नजोडिने ।

मेरो पेन्सन कति आउछ र अवकास हुँदा के कति रकम आउछ ?

निजामती किताबखानाको मोबाईल एप CSOP google paly store बाट डाउनलोड गरी आफै एकिन गर्न सकिने ।

मेरो जन्ममिति नागरिकता, सिटरोल र शैक्षिक योग्यतामा फरक फरक छ कुन कायम हुन्छ ?

स्वास्थ्य सेवाको हकमा शैक्षिक योग्यतामा उल्लेखित जन्ममिति नै कायम हुन्छ भने अन्य सेवाको हकमा एक बर्ष भित्रकै जन्ममिति भएमा बर्ष महिना र दिन खुलेको जन्ममिति कायम हुन्छ । तर फरक फरक प्रमाण पत्रहरुमा फरक फरक जन्ममिति उल्लेख गरेको भएमा बर्ष मात्र उल्लेख भएको प्रमाणपत्र भए जारी गरिएको मितिको आधारमा प्रमाणपत्रहरु बीचको अन्तर एक बर्ष भन्दा बढी रहेछ भने जुन प्रमाण पत्रबाट पहिले अवकाश हुन्छ सोही अनुसार अवकाश गर्ने गरी जन्ममिति एकिन गरिने ।

पोस्ट सेयर गर्नुहोस्

सम्पर्क विवरण

 • राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती),
  हरिहरभवन, ललितपुर
 • +९७७ ०१-५०१०१३८, ०१-५४२८९७५
 • +९७७ ०१-५०१०२१७
 • info@pis.gov.np

 • M8H7+VC Lalitpur
 • आइतबार-बिहीबार
  १०:०० बिहान - ५:०० बेलुका
  शुक्रबार
  १०:०० बिहान - ३:०० बेलुका

फलो गर्नुहोस्

शिघ्र सन्देश


गुगल नक्शामा हामीलाई खोज्नुहोस्